LV EN RU
Stiprie
Vīni
 

Saistību atruna

SIA „Dylan Distribution” saistību atruna

SIA „Dylan Distribution” mājas lapa (tālāk tekstā – Mājas lapa) darbojas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Apskatot Mājas lapu tās apmeklētājs piekrīt zemāk izklāstītajai saistību atrunai.

SIA „Dylan Dystribution” ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt saistību atrunas noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Mājas lapā.

Lūdzam neturpināt Mājas lapas apskati tos Mājas lapas apmeklētājus, kuri:

Visas tiesības, t.sk. intelektuālā īpašuma u.c. īpašuma tiesības uz Mājas lapu pieder SIA „Dylan Distribution”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti SIA „Dylan Distribution”. Mājas lapā ievietotā informācija, preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logo pieder SIA „Dylan Distribution”. Mājas lapā ievietotā informācija tiek piedāvāta tās apmeklētāju privātai lietošanai un to aizliegts lietot, kopēt, izplatīt, nodot, pārraidīt, attēlot, pārdot, licencēt, apstrādāt, kompilēt vai kā citādi izmantot jebkādiem citiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no SIA „Dylan Distribution”. Ja tiek lejupielādēta vai izdrukāta Mājas lapā ievietotās informācijas kopija privātai lietošanai, ir jāsaglabā visas autortiesības un īpašuma tiesības apliecinošās zīmes.

SIA „Dylan Distribution” neatbild par:

Mājas lapas apmeklētājs atsakās no tiesībām celt pretenzijas pret SIA „Dylan Distribution” sakarā ar Mājas lapā ievietoto informāciju, kas tās apmeklētājam var būt nepieņemama.

Mājas lapas apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par Mājas lapas pakalpojumu lietošanu un SIA „Dylan Distribution” neatbild par zaudējumiem, kas Mājas lapas apmeklētājam radušies lietojot Mājas lapā pieejamos pakalpojumus.

Visa Mājas lapas darbība tiek piedāvāta bez nekādām papildus garantijām no SIA „Dylan Distribution” puses.

Visi starp SIA „Dylan Distribution” un Mājas lapas apmeklētāju radušies strīdi, kas izriet no šīs saistību atrunas, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
SIA „Dylan Distribution” privātuma politika
Visi Mājas lapas apmeklētāju personas dati tiek apstrādāti un aizsargāti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Mājas lapā var būt saites uz citām interneta lapām, kuras nepieder vai kuras nav SIA „Dylan Distribution” kontrolē. SIA „Dylan Distribution” neatbild par šīm interneta lapām, nevar tās kontrolēt, kā arī neatbild par šo lapu saturu un privātuma politiku.


SIA „Dylan Distribution” brīdina, ka pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai.

© DYLAN DISTRIBUTIONDylan atgādina: Alkoholu lietojiet apdomīgi Saistību atruna.
s

Vai esat sasniedzis 18 gadu vecumu?